Terugblik op de Algemene Ledenvergadering, 15 mei 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei in Amsterdam-Noord zijn onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor jou. We nemen je graag in vogelvlucht mee in de belangrijkste onderwerpen.

Marcel Gelauff, onze CEO a.i. gaf een update over BumaStemra. Daarin benoemde hij een aantal zaken:

 • Incasso en uitbetaling: beide in 2023 hoger dan eerder gerealiseerd.
 • BSN: de Belastingdienst heeft BumaStema verplicht om BSN nummers bij onze componisten en auteurs op te vragen. Er is een deadline van 31 augustus 2024 voor aanlevering bij BumaStemra. Benadrukt wordt dat iedereen daar eigen verantwoordelijkheid in moet nemen.
 • Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en sociale veiligheid. BumaStemra ontwikkelt beleid op het gebied van CO2, energiegebruik en inkoop, arbeidsvoorwaarden, HRM en beleggen en is actief betrokken bij de Taskforce GO! Met haar initiatief Rise Up draagt BumaStemra bij aan de verbetering van de positie van vrouwen in de muzieksector.
 • AI: in gesprek met een aantal leden van BumaStemra is deze thematiek besproken. Via een peiling onder de aanwezige leden is BumaStemra verzocht verkennend onderzoek te doen naar AI.
 • Ontwikkelingen op IT gebied zijn benoemd zoals de digitale kluis (MyMusicSafe) en de voortgang van de vervanging van ons IT systeem.
 • BumaStemra is de strategie zoals deze in 2020 ontwikkeld is (To the Beat of the Drum) aan het herzien. We onderzoeken op dit moment of nieuwe ontwikkelingen vereisen dat we onze koers bijstellen.

Marleen Kloppers, onze CFO, praatte ons bij over:

 • De resultaten over 2023: Ook in 2023 konden we spreken van recordbedragen voor de leden; er werd € 282 miljoen geïncasseerd en € 251 miljoen uitbetaald. 2023 was het eerste jaar zonder Covid-19 maatregelen; de groei in incasso was met name het effect van hogere inkomsten uit live events. Hoewel er sprake was van een kostenstijging, met name veroorzaakt door hogere personeelskosten door groei aantal medewerkers, bleven de kosten binnen het budget van 2023. De beleggingsopbrengsten waren € 15 miljoen positief. Voor meer detail verwijzen we je graag naar ons digitale jaarverslag via jaarverslag.bumastemra.nl
 • De begroting en de meest recente verwachtingen voor 2024.
 • De inkomsten uit en bestedingen van Socu gelden.

Er zijn verschillende besluiten genomen tijdens de ALV. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste besluiten. 

 • De jaarrekeningen 2023 van Buma en Stemra incl. transparantieverslag zijn goedgekeurd. Ook is er decharge verleend voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarmee heeft de vergadering goedkeuring gegeven aan de manier waarop de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hun taken in 2023 hebben uitgevoerd.
 • De aangeslotenen van Stemra hebben ingestemd met het uitkeren van gelden uit de ‘Voorzieningen tijdelijke verschillen kostendekking’, voor zover deze de bovengrens overstijgt per 31 december 2023. Dit was bij Stemra het geval, daarom werd besloten om € 1,6 miljoen uit te keren. Er is mandaat aan de Raad van Rechthebbenden gegeven om de Raad van Bestuur te adviseren hoe we dit zullen uitkeren.
 • De ALV heeft ingestemd met de voortzetting van het huidige beleggingsbeleid. Een korte uitleg daarover vind je hier.
 • Er zijn verkiezingen geweest voor verschillende gremia binnen en rondom BumaStemra:
  • Raad van Bestuur: Herbenoeming CFO Marleen Kloppers en CEO a.i. Marcel Gelauff
  • Nieuwe benoemingen Raad van Toezicht:
   • Jitze de Raaff
   • Meindert van Duijvenbode
  • Nieuwe benoeming Raad van Rechthebbenden:
   • Brian Dessaur
  • Nieuwe benoeming Buma Cultuur:
   • Hans Bakker
  • Nieuwe benoeming Geschillencommissie:
   • Manon Ruijpers – voorzitter
   • Ploon Wamstekers – Plaatsvervangend voorzitter
   • Anne Parlevliet – lid

Wij verwelkomen de nieuwe Raadsleden. Klik hieronder voor een overzicht van de Raden:

 • De ALV heeft ingestemd met het afschaffen van de entreegelden en jaarlijkse bijdrage in het eerste jaar van het lidmaatschap. In dit eerste jaar ontvangen deelnemers geen basisuitkering. Vanaf het tweede jaar moet wel een jaarlijkse bijdrage worden betaald. Deze wijziging in de lidmaatschapsvoorwaarden gaat in op 1 januari 2025.
 • Het mandaat van de Raad van Rechthebbenden is verlengd onder dezelfde voorwaarden als eerder, zie daarvoor https://bumastemra.nl/over-ons/governance/. De ALV heeft ingestemd met het mogelijk maken dat auteurs via een buitenlands kapitaalvennootschap zich kunnen aansluiten bij Buma Stemra. Voorheen was het alleen mogelijk via een Auteurs BV/NV. Er is ingestemd met de statutenwijziging en de wijziging van de reglementen op dit punt. Dit geldt vanaf het moment dat de notaris de stukken formeel heeft goedgekeurd.