Hoe wordt BumaStemra bestuurd?

BumaStemra heeft een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Rechthebbenden. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd richting de Algemene Ledenvergadering. Sinds medio 2018 volgt BumaStemra dit Raad-van-Toezicht-model conform de Governance Code Cultuur 2016 en de Governance Code CBO’s 2021 van VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties.

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van BumaStemra. Iedereen die lid/aangeslotene is van BumaStemra is welkom om de Algemene ledenvergadering bij te wonen en je wensen en zorgen te bespreken en om te stemmen over belangrijke zaken rondom jouw muziekauteursrecht. We nodigen je daar per e-mail voor uit.

Wat de algemene ledenvergadering doet

De Algemene ledenvergadering komt elk jaar bij elkaar. De Algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat bestuurders, stelt de jaarrekening vast en besluit over statutenwijzigingen. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de Algemene ledenvergadering. Soms komt het voor dat de algemene ledenvergadering een deel van haar bevoegdheden overdraagt aan de Raad van Rechthebbenden. Deze afspraken kun je teruglezen in de mandatering van bevoegdheden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert zij de Raad van Bestuur op een professionele en onafhankelijke wijze. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden (een voorzitter met juridische expertise en twee leden met financiële of IT-expertise) en zes niet-onafhankelijke leden (rechthebbenden, te weten: vier auteurs en twee uitgevers).

De Raad van Toezicht neemt belangrijke besluiten en keurt het beleidsplan en de begroting van BumaStemra. Daarnaast houden ze toezicht op:

  • Besluitvorming binnen het bestuursoverleg
  • De realisatie van de doelstellingen
  • De strategie en voornaamste risico’s
  • De uitkomsten van beoordelingen van interne risicobeheersings- en controlesystemen
  • De naleving van wet- en regelgeving
  • Het opmaken van de jaarrekening en opstellen van de jaarlijkse begroting

Daarnaast kan de Raad van Toezicht commissies opstellen. Bijvoorbeeld een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Zo houdt de Auditcommissie toezicht op de administratieve organisatie en een goede werking van processen en systemen en is de Remuneratiecommissie belast met de werkgeversrol van de Raad van Bestuur en het bezoldigingsbeleid.

Raad van Rechthebbenden

De Raad van Rechthebbenden bestaat uit twaalf leden uit de muziekwereld. De leden hebben een diverse achtergrond, zodat de breedte van de muzieksector goed vertegenwoordigd is.

De leden zijn de oren en ogen in de muzieksector en jouw stem in het bestuur van BumaStemra. Ze adviseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast bereiden zij de besluitvorming voor op de Algemene ledenvergadering.

De leden van de Raad van Rechthebbenden signaleren ook ontwikkelingen in de muziekindustrie en geven gevraagd en ongevraagd advies, op basis van de specifieke expertise van de leden van de leden.

Wil je contact opnemen met de Raad van Rechthebbenden? Dat kan via RVR@bumastemra.nl.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Zo is zij verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit een algemeen bestuurder (CEO) en een financieel bestuurder (CFO). Zij worden benoemd door de Algemene ledenvergadering en leggen verantwoording af aan de ledenvergadering en de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt volgens het collegiale model van besluitvorming en streeft naar consensus.