Privacy en cookies

Wanneer BumaStemra je persoonsgegevens verwerkt

Bij BumaStemra zijn ruim 40.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers aangesloten. BumaStemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. BumaStemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt BumaStemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

BumaStemra verwerkt persoonsgegevens met het doel om overeenkomsten met leden (componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers), muziekgebruikers en andere partijen aan te gaan en uit te voeren en voor het verlenen van hieraan gerelateerde diensten. Het gaat dan om de exploitatie van auteursrechten, waaronder:

de registratie van relatiegegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst,
het voeren van een financiële administratie, het verwerken van in- en uitgaande betalingen en de nakoming van wettelijke verplichtingen, en
het afhandelen van vragen en incidenten.

BumaStemra beperkt de verzamelde gegevens tot hetgeen noodzakelijk is om als rechthebbende, muziekgebruiker of leverancier een overeenkomst met BumaStemra te sluiten. Persoonsgegevens die per e-mail, per post, via de website of apps van BumaStemra of via andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen worden toegestuurd, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor het leveren van de betreffende dienstverlening of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Met wie BumaStemra je persoonsgegevens deelt

BumaStemra kan je persoonsgegevens doorgeven aan zusterorganisaties, haar opdrachtgevers en leveranciers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers die gegevens verwerken ten behoeve van BumaStemra buiten de Europese Unie. BumaStemra heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat deze verwerkers passende waarborgen bieden bij de verwerking van joew persoonsgegevens. Op aanvraag informeert BumaStemra jou  over de genomen maatregelen.

Inzage

Je kunt BumaStemra verzoeken om inzage in de betreffende persoonsgegevens die BumaStemra verwerkt (conform artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Indien het naar aanleiding van jouw verzoek door BumaStemra verstrekte overzicht onjuistheden bevat of het doel van BumaStemra niet dienen, kan je BumaStemra vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, de verwerking tijdelijk op te schorten (onder voorwaarden) of aan jou over te dragen in een gangbaar elektronisch formaat.

Cookies

Op de website www.bumastemra.nl en de daarop toegankelijke portals worden cookies gebruikt om de website en portal correct te laten functioneren (‘functionele cookies’) en om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over hoe de website gebruikt wordt (‘analytic cookies’).

Voordat voor andere doeleinden cookies op je computer, tablet, of telefoon geplaatst worden, vraagt BumaStemra jouw toestemming door middel van een pop-up of banner op de website in kwestie.

Klacht

Wanneer je van mening bent dat BumaStemra de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens jegens jou niet correct volgt, kan je via post of via e-mail (privacy.officer@bumastemra.nl) een klacht indienen bij de Privacy Officer van BumaStemra. Het postadres is: BumaStemra – t.a.v. de Privacy Officer – Postbus 3080 – 2130 KB Hoofddorp.

Op elk gewenst moment – voor, tijdens of na het bovenstaande klachtenproces – kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Privacy Reglement

BumaStemra heeft een Privacy Reglement waarin uitgebreid beschreven staat hoe BumaStemra omgaat met persoonsgegevens en welke uitgangspunten hierbij gelden.