BumaStemra en de Belastingdienst

BumaStemra incasseert gelden in binnen- en buitenland en betaalt dit uit aan de rechthebbenden. Op grond hiervan is BumaStemra verplicht gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst. Je kunt daarbij denken aan de jaaropgaven die BumaStemra elk jaar opstelt. Daarnaast vinden, al dan niet verplicht, onderstaande gegevensuitwisselingen plaats met de belastingdienst.

Burgerservicenummer (BSN)

Sinds 1 januari 2022 geldt voor BumaStemra de renseigneringsverplichting (meldingsplicht van gegevens met fiscaal relevante informatie aan de Belastingdienst). Hierdoor is BumaStemra verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden (rechthebbenden) bij de Belastingdienst aan te leveren, zodat de Belastingdienst zicht heeft op betalingen die in de aangifte inkomstenbelasting dienen te worden opgenomen. De gegevens die BumaStemra moet aanleveren zijn:

 • Het bedrag dat we uitbetalen;
 • De datum waarop we uitbetalen;
 • Een aantal gegevens van de persoon aan wie we uitbetalen:
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Naam;
  • Adres;

Bij BumaStemra aangesloten componisten en auteurs hebben van BumaStemra in 2022 bericht ontvangen over deze nieuwe wetgeving over het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst, waaronder de Burgerservicenummers (BSN). Deze verplichting geldt alleen voor bepaalde natuurlijke personen zoals componisten en auteurs en heeft geen betrekking op rechtspersonen zoals uitgeverijen, erfgenamen en Auteurs B.V.’s.

Het niet voldoen aan deze wettelijke verplichting kan resulteren in een boete door de Belastingdienst. Omdat BumaStemra niet kan controleren of de door jou opgegeven gegevens juist zijn blijf je daar zelf verantwoordelijk voor.

Weet je niet zeker of je belastingplichtig bent? Check hier de voorwaarden. Ben je niet belastingplichtig in Nederland? Dan is het belangrijk om dit aan te geven in ‘Mijn gegevens’ in MijnBumaStemra.

Bronbelasting

Als je royalty’s uit een ander land ontvangt, kan bij de uitbetaling door de buitenlandse CBO’s[1] aan BumaStemra belasting ingehouden worden. Dit heet bronbelasting. Als Nederland een verdrag heeft met het land waaruit de inkomsten afkomstig zijn, dan heb je misschien recht op een lager (verdrags)tarief dan het lokale bronbelastingtarief. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag, de afspraken tussen de  overheden van beide landen, zijn gemaakt.

[1] Een CBO is een collectieve beheersorganisatie die auteursrechtelijke vergoedingen incasseert voor auteurs en deze vergoedingen vervolgens uitkeert aan auteurs.

Vanaf 2024 verrekenen rechthebbenden zelf de in het buitenland ingehouden bronbelasting

BumaStemra heeft momenteel een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. Hierdoor wordt BumaStemra fiscaal gezien als de uiteindelijke gerechtigde van de royalty’s en kan BumaStemra de bronbelasting in principe verrekenen met de te betalen vennootschapsbelasting. Deze vaststellingsovereenkomst loopt echter per 31 december 2023 af. De Belastingdienst heeft bepaald dat BumaStemra per 1 januari 2024 niet meer fiscaal als uiteindelijk gerechtigde wordt aangemerkt.

Per 2024 zijn de rechthebbenden de uiteindelijk gerechtigden. Dit houdt in dat jij als rechthebbende mogelijk de bronbelasting kan verrekenen in je belastingaangifte. Neem hiervoor contact op met je belastingadviseur. BumaStemra kan je hier niet bij helpen omdat dit persoonsafhankelijk is. Wij zorgen er wel voor dat je een overzicht ontvangt van de bronbelasting die op jouw uitbetalingen is ingehouden.

Woonplaatsverklaring nodig om minder belasting te betalen

Vanaf 2024 worden de rechthebbenden gezien als fiscaal uiteindelijk gerechtigden van de royalty’s. Dit betekent dat vanaf 2024 een buitenlandse CBO kan vragen of de rechthebbenden aanspraak kunnen maken op een lager bronbelastingtarief op basis van het belastingverdrag. Of dit lagere tarief van toepassing is hangt af van de woonplaats van de rechthebbende; een rechthebbende die in een land woont dat een belastingverdrag met het uitkeringsland heeft, kan aanspraak maken op een lager tarief volgens de afspraken tussen die landen.

Om op dit lagere tarief aanspraak te maken, is het nodig dat BumaStemra voor deze rechthebbenden beschikt over een door de Belastingdienst afgegeven woonplaatsverklaring, die bevestigt dat de rechthebbende in dat land woont. BumaStemra kan alleen de Nederlandse woonplaatsverklaring voor je aanvragen. Om deze woonplaatsverklaring voor je te kunnen aanvragen hebben wij wel de juiste gegevens van je nodig.

Voor componisten, auteurs en erfgenamen gaat het om de volgende gegevens:

 • BSN
 • Naam, adres en woonplaats

Let op: deze gegevens moeten exact overeenkomen met de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie (GBA), inclusief spaties en interpuncties.

Voor rechtspersonen betreft dit:

 • RSIN*
 • Naam van de (Nederlandse) rechtspersoon (niet zijnde eenmanszaken)
 • Adresgegevens van de (Nederlandse) rechtspersoon en vestigingsplaats

Let op: deze gegevens moeten exact overeenkomen met de gegevens uit de Kamer van Koophandel (KvK), inclusief spaties en interpuncties.

*RSIN-nummer: De afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Je RSIN staat op het uittreksel Handelsregister dat je krijgt bij je inschrijving. Het RSIN is niet hetzelfde als je KVK-nummer. Eenmanszaken (zzp) hebben geen RSIN.

Aanvraag woonplaatsverklaring – we hebben je gegevens nodig voor 20 september 2023

Aangezien de Belastingdienst een verwerkingstijd voor de aanvraag van de woonplaatsverklaring heeft, vragen wij je om jouw juiste gegevens voor 20 september 2023 aan te leveren in MijnBumaStemra. Alleen dan kunnen wij voor 1 januari 2024 een woonplaatsverklaring voor je aanvragen en kom je mogelijk in aanmerking voor het lage bronbelastingtarief. Als je jouw gegevens later dan 20 september aanlevert, zullen wij de woonplaatsverklaring een kwartaal later voor je aanvragen en loop je het risico dat je in het eerste kwartaal het hoge bronbelastingtarief doorberekend krijgt.

Woonachtig in het buitenland – aparte werkwijze

Op dit moment is BumaStemra bezig met het onderzoeken hoe het proces moet gaan lopen ten aanzien van rechthebbenden woonachtig in het buitenland.

Royalty’s uit Amerika – aparte werkwijze, eigen actie rechthebbende

Als je royalty’s uit Amerika ontvangt moet je zelf, afhankelijk van je persoonlijke situatie, een van de  W-8 formulieren of het W-9 invullen en opsturen. Dit hoeft maar eens in de 3 jaar. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor.

BumaStemra informeert zo goed mogelijk over de bovenstaande onderwerpen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Belastingzaken zijn te allen tijden de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige zelf. We adviseren je voor dergelijke zaken een belastingadviseur in te schakelen.

Voor het onjuist, onvolledig of niet (tijdig) aanleveren van gegevens door rechthebbenden en de daaruit voortvloeiende consequenties, is BumaStemra op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.